Maksuvaatimus

Maksuvaatimus eroaa maksumuistuksesta kahdella tavalla. Ensinnäkin maksuvaatimuksen lähettää perintätoimisto, kun taas maksumuistutuksen lähettää velkoja itse tai perintätoimisto velkojan asiamiehenä. Lisäksi maksuvaatimus tarkoittaa varsinaisen perinnän alkamista. Maksuvaatimus on määrämuotoinen perintäkirje ja oikeudellisen perinnän aloittamisen edellytys.

Maksuvaatimus on siis perintäkirje, kirjallinen maksuvaatimus, jonka laatii perintätoiminnan ammattilainen eli perintätoimisto. Määrämuotoisessa kirjeessä on mainittava velkojan nimi ja osoite, saatavan peruste, saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut ja vaadittu kokonaissumma eräpäivineen. Saatava peruste on velan peruste, toisin sanoen se velvoite tai sopimus, johon saatava perustuu ja jonka suhteen velallinen on tehnyt sopimusrikkeen jättämällä maksun suorittamatta.

Maksuvaatimus ja velallisen oikeudet

Maksuvaatimuksessa on ilmoitettava velallisen oikeus esittää omat huomautuksensa saatavaa koskevista tiedoista, kuten saatavan määrästä tai perusteesta. Maksuvaatimuksesta tulee siis ilmetä, kenelle velallinen voi osoittaa mahdolliset huomautuksensa, millä tavoin ja mihin mennessä.

Perintätoimisto lähettää tavallisimmin kaksi maksuvaatimusta ennen saatavan perinnän siirtymistä oikeudelliseen perintään haastehakemuksella. Maksuvaatimus ei aiheuta häiriömerkintää luottotietorekisteriin.

Maksuvaatimukset ja muut saatavienperinnän toimenpiteet on määritelty ja säännelty perintälaissa. Lain lisäksi perintätoimistoilta edellytetään hyvän perintätavan noudattamista, myös maksuvaatimuksissa.