Vastaamme saatavien perintää koskeviin kysymyksiin

Vastaamme saatavien perintää koskeviin kysymyksiin

Minulla on erääntyneitä laskuja, mutta en ole saanut muistutuskirjettä. Kannattaako asialle tehdä jotakin?

Kannattaa ja pitää. Vältyt kaikilta perinnän kuluilta maksamalla laskusi välittömästi. Jos et voi hoitaa laskuasi heti, ota yhteyttä yritykseen, jolta olet saanut laskun ja pyri sopimaan uudesta eräpäivästä tai maksusopimuksesta. Aina on parempi toimia kuin jäädä odottelemaan, mitä tapahtuu!

Mistä perintätoimisto saa tietoni?

Perintätoimistot saavat velallisia koskevia tietoja laskuttajilta eli velkojilta. Perinnän aikana hankimme tietoja Väestörekisterikeskuksen tietokannasta ja Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Tämän lisäksi saamme tietoja eri viranomaisilta, kuten ulosotosta.

Olen saanut perintätoimistolta maksukehotuksen, tuleeko minulle merkintä luottotietoihini?

Ei tule. Luottotietomerkintä voidaan rekisteröidä vasta, kun perintä on siirtynyt käräjäoikeuteen ja ulosottoon.
Edellä mainitusta on yksi poikkeus ja se koskee kulutusluottoja. Kulutusluottoja ovat esimerkiksi luottokorttiin liittyvät velat ja auton osamaksusopimus. Mikäli kulutusluoton maksuerä on yli 60 päivää myöhässä, luoton myöntäjä voi ilmoittaa maksuhäiriön rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin.

Ovatko perintä ja ulosotto sama asia?

Eivät ole. Perintää ovat kaikki ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on saada velkojan erääntyneelle saatavalle maksu. Saatavia perivät esimerkiksi tavaran myyjä, pankki, perintätoimisto tai ulosottoviranomainen.
Ainoastaan ulosottoviranomainen voi käyttää pakkokeinoja velan perimiseksi. Pakkokeinoja ovat mm. palkan ulosmittaus, omaisuuden ulosmittaus ja omaisuuden myynti pakkohuutokaupalla.

Kuka maksaa perinnästä aiheutuvat kulut?

Lain mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kulut. Kulujen korvausvelvollisuuteen ei vaikuta se, periikö saatavaa velkoja itse vai esimerkiksi perintätoimisto velkojan puolesta.

Perintäkulut on enimmäismäärineen määrätty taulukoilla. Kuluja muodostavat ne toimenpiteet, joita suoritetaan saatavan perimiseksi. Näitä ovat mm. kirjeiden tulostaminen ja lähettäminen, osoite- ja luottotietojen tarkistaminen, asiakaspalvelu, maksusopimusten laadinta ja seuranta sekä maksujen käsittely.

Mitä kuluja perinnästä syntyy?

Velalliselta perittävät kulut määräytyvät sen mukaan, mitä toimenpiteitä velan perimiseksi on tehty ja kuinka pitkälle perinnän prosessi on edennyt. Tyypillisimmillään kulut ovat kertyneet ns. vapaaehtoisessa perinnässä ja sisältävät kuluja mm. kirjeperinnästä ja puhelinperinnästä. Perinnän kulujen enimmäismäärät on määritelty laissa.

Maksumuistutuksen kulut: 5 € / muistutus

Maksuvaatimuksen eli perintäkirjeen kulut:

Yhdestä kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi lain mukaan laskuttaa enintään

  • 14 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
  • 24 €, jos pääoma on yli 100 € mutta enintään 1000 €
  • 50 €, jos pääoma

Vapaaehtoisen perinnän kulujen yläraja:

Velallisen kokonaiskuluvastuu

Saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään seuraavat määrät:

  • 60 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa;
  • 120 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa;
  • 210 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa.

Velalliselta saa vaatia 1 momentissa säädetyt määrät ylittävät todelliset perintäkulut, jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eikä toteutettuja perintätoimia voida pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä samalla ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi kulut ylittävät muutoin sovellettavan kokonaiskuluvastuun enimmäismäärän.

Jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa, velkoja voi vaatia kuluja yli enimmäismäärän.

Voiko perintätoimisto periä perintäkuluja vielä, vaikka olen maksanut alkuperäisen velan?

Voi, koska kaikki myöhästymisestä aiheutuneet lain mukaiset kulut, kuten viivästyskorko ja perintäkulut, on maksettava.

Mitä eroa on maksumuistutuksella ja maksuvaatimuksella?

Maksumuistutus on ensimmäinen ilmoitus siitä, että lasku on erääntynyt ja maksamatta. Maksumuistutuksen voi lähettää velkoja itse tai velkojan asiamies, kuten perintätoimisto.

Maksuvaatimus tarkoittaa sitä, että varsinainen perintä on alkanut. Maksuvaatimus on määrämuotoinen ja se on oikeudellisen perinnän aloittamisen edellytys.

Myös perintäkuluissa on eroja. Yhdestä maksumuistutuksesta voi vaatia enintään 5 €, kun taas maksuvaatimuksesta voi vaatia enimmillään 50 €.

Mitä ulosotto tarkoittaa?

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys velan eli velkojan saatavan perinnästä. Ulosotosta vastaa julkinen viranomainen lain velvoittamalla tavalla. Velkojan saatavan oikeellisuuden tutkiminen ja velallisen maksuvelvollisuuden määrääminen tapahtuu tuomioistuimessa. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa.

Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan, eläkkeen tai elinkeinotulojen ja omaisuuden ulosmittaus. Jos velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi, seurauksena on maksuhäiriömerkintä.

Kun saatava tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää vireilletuloilmoituksen, jossa on maksua koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottoviranomaisen yhteystiedot. Jos velallinen ei kykene maksamaan laskua eikä ota yhteyttä ulosottomieheen sopiakseen vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta, toimenpiteistä päätetään ulosottoviranomaisen hankkimien tietojen perusteella.

Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Julkisyhteisöjen, kuten kunnan ja valtion saatavat, voivat olla lain tai asetuksen nojalla suoraan ulosottokelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että erääntynyt maksu voidaan periä suoraan ulosottotoimin ilman, että velka on käsiteltävänä tuomioistuimessa. Muiden velkojien, esimerkiksi pankkien, pitää hakea saatavalleen ensituomio ennen kuin velka voidaan jättää ulosoton perittäväksi.

Suoraan ulosottokelpoisia maksuja ovat mm. pysäköintivirhemaksut, joukkoliikenteen tarkastusmaksut, televisiomaksut, elatusapumaksut ja erilaiset verot.

Mitä jos maksan maksusuunnitelman erän myöhässä tai maksu jää kokonaan maksamatta?

Jos et maksa saatavaa ilman, että olet sopinut asiasta, maksusuunnitelma purkautuu välittömästi ja perintä jatkuu heti. Jos maksat myöhässä, mutta ennen kuin olemme purkaneet sopimuksen, maksusopimus jatkuu maksusuunnitelmassa sovitulla tavalla. Sinun on kuitenkin maksettava myöhästymisestä kertyneet korot.

Muista ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jos matkaan tulee mutkia. Me pyrimme auttamaan sinua niin, että sopimus pysyy voimassa, mutta se edellyttää aina yhteydenottoasi.