Ulosotto perinnän vaiheena

Ulosotto perinnän vaiheena

Ovatko perintä ja ulosotto sama asia?

Eivät ole. Perintää ovat kaikki ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on saada velkojan erääntyneelle saatavalle maksu. Saatavia perivät esimerkiksi tavaran myyjä, pankki, perimistoimisto tai ulosottoviranomainen.

Ainoastaan ulosottoviranomainen voi käyttää pakkokeinoja velan perimiseksi. Pakkokeinoja ovat mm. palkan ulosmittaus, omaisuuden ulosmittaus ja omaisuuden myynti pakkohuutokaupalla.

Mitä ulosotto tarkoittaa?

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys velan eli velkojan saatavan perinnästä. Ulosotosta vastaa julkinen viranomainen lain velvoittamalla tavalla. Velkojan saatavan oikeellisuuden tutkiminen ja velallisen maksuvelvollisuuden määrääminen tapahtuu tuomioistuimessa. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa.

Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan, eläkkeen tai elinkeinotulojen ja omaisuuden ulosmittaus. Jos velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi, seurauksena on maksuhäiriömerkintä.

Kun saatava tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää vireilletuloilmoituksen, jossa on maksua koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottoviranomaisen yhteystiedot. Jos velallinen ei kykene maksamaan laskua eikä ota yhteyttä ulosottomieheen sopiakseen vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta, toimenpiteistä päätetään ulosottoviranomaisen hankkimien tietojen perusteella.

 

Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Julkisyhteisöjen, kuten kunnan ja valtion saatavat, voivat olla lain tai asetuksen nojalla suoraan ulosottokelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että erääntynyt maksu voidaan periä suoraan ulosottotoimin ilman, että velka on käsiteltävänä tuomioistuimessa. Muiden velkojien, esimerkiksi pankkien, pitää hakea saatavalleen ensituomio ennen kuin velka voidaan jättää ulosoton perittäväksi.

Suoraan ulosottokelpoisia maksuja ovat mm. pysäköintivirhemaksut, joukkoliikenteen tarkastusmaksut, televisiomaksut, elatusapumaksut ja erilaiset verot.